Oferta

Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe UNIDROG sp. z o.o. oferuje sprzedaż mieszanek mineralno – bitumicznych na gorąco produkowanych w oparciu o:

   – PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy,

   – PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania. Część 5: SMA.

Wyroby są oznakowane symbolem CE, wszystkie procesy produkcyjne poddane są kontroli w oparciu o system Zakładowej Kontroli Produkcji.

Nowością w ofercie jest produkcja mieszanek mineralno – asfaltowych z dodatkiem asfaltu fluksowanego oraz 20% i 40% udziałem granulatu asfaltowego. Spełniają one wymagania określone w WT-2 z 2014 roku dla mieszanek przeznaczonych do nawierzchni o obciążeniu KR1 – KR4.

Dodatkowo mieszanka z 20% dodatkiem destruktu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie wody i mrozu w porównaniu do mieszanki referencyjnej. Ponadto dzięki zastosowaniu dodatku w postaci asfaltu fluksowanego możliwe jest efektywne zagęszczanie warstw mieszanek mineralno-asfaltowych z destruktem w obniżonej temperaturze końcowego zagęszczania o około 20°C, co bezpośrednio przekłada się pozytywnie na aspekty ochrony środowiska naturalnego, a także umożliwia transport na większe odległości. Obniżenie temperatury zagęszczania ma również wpływ na wydłużenie sezonu jej aplikacji. Zastosowanie fluksantu sprawia, że mieszanka charakteryzuje się większą odpornością na spękania wynikające z odziaływania na nią niskich temperatur. 

Wdrożenie nowego produktu na rynek było możliwe dzięki zrealizowaniu projektu pt. „Wdrożenie technologii produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej ze zwiększoną ilością destruktu z asfaltem fluksowanym” dofinansowanego  w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje  technologiczne PO IR 2014-2020. Nr umowy POIR.03.02.02-00-1505/18 z dnia 07.03.2019r.

Zapraszamy do współpracy!